New Fujitsu PRIMERGY Server demonstrates world record performance in i…

New Fujitsu PRIMERGY Server demonstrates world record performance in i...